ﻟُﻨـﮓ_ﺑﻠـﻮﭼـﯽ،یـا همـان #لانـکـی”ﺗﮑـﻪ ﭘـﺎﺭﭼـﻪ ﺍﯼ ﺳـﺎﺩﻩ ﻭﻟـﯽ ﭘـﺮﮐـﺎﺭﺑـﺮﺩ

  ﻟُﻨـﮓ_ﺑﻠـﻮﭼـﯽ،یـا همـان #لانـکـی"ﺗﮑـﻪ ﭘـﺎﺭﭼـﻪ ﺍﯼ ﺳـﺎﺩﻩ ﻭﻟـﯽ ﭘـﺮﮐـﺎﺭﺑـﺮﺩ: به گزارش مکران :ﺗﮑﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍﯼ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ،ﮐﻪ ﯾﮏ #ﺑﻠﻮﭺ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺗﮑﻪ ﭘﺎﺭﯾﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﻨﮓ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺧﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ...

  نماینده مردم جیرفت در خانه ملت:برخی‌ها از دوش ما بالا رفتند و نگذاشتند جنوب استان کرمان به جایی برسد

  نماینده مردم جیرفت در خانه ملت: برخی‌ها از دوش ما بالا رفتند و نگذاشتند جنوب استان کرمان به جایی برسد نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: محروم به کسی گفته می‌شود که اصالت، ظرفیت، پتانسیل و موهب بی‌شمار خدادادی نداشته باشد اما ...

  ﻟُﻨـﮓ_ﺑﻠـﻮﭼـﯽ،یـا همـان #لانـکـی”ﺗﮑـﻪ ﭘـﺎﺭﭼـﻪ ﺍﯼ ﺳـﺎﺩﻩ ﻭﻟـﯽ ﭘـﺮﮐـﺎﺭﺑـﺮﺩ

  ﻟُﻨـﮓ_ﺑﻠـﻮﭼـﯽ،یـا همـان #لانـکـی"ﺗﮑـﻪ ﭘـﺎﺭﭼـﻪ ﺍﯼ ﺳـﺎﺩﻩ ﻭﻟـﯽ ﭘـﺮﮐـﺎﺭﺑـﺮﺩ: به گزارش مکران :ﺗﮑﻪ ﭘﺎﺭﭼﻪ ﺍﯼ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﺳﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ،ﮐﻪ ﯾﮏ #ﺑﻠﻮﭺ ﻓﻘﻂ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺗﮑﻪ ﭘﺎﺭﯾﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﻨﮓ ﺑﻠﻮﭼﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺧﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ...

  نماینده مردم جیرفت در خانه ملت:برخی‌ها از دوش ما بالا رفتند و نگذاشتند جنوب استان کرمان به جایی برسد

  نماینده مردم جیرفت در خانه ملت: برخی‌ها از دوش ما بالا رفتند و نگذاشتند جنوب استان کرمان به جایی برسد نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: محروم به کسی گفته می‌شود که اصالت، ظرفیت، پتانسیل و موهب بی‌شمار خدادادی نداشته باشد اما ...

  Go to TOP
  Go to TOP